Skip to main content

JKP Informatika nezakonito naplaćuje premije osiguranja?

21. mar 2015. Istraživanja
6 min čitanja

Autor

Maja Živanović je Diplomirana novinarka - master komunikologije. Članica je Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Pisala je za List Zrenjanin, Blic i e-Novine. Trenutno freelance novinarka. Živi i radi u Novom Sadu, Vojvodina.

Novosadsko JKP Informatika krije podatke o detaljima naplate premije osiguranja od građana, odnosno korisnika sistema objedinjene naplate. Ova delatnost Informatike jedna je od onih koju je kritikovao i državni revizor Radoslav Sretenović. U ovoj sumnjivoj delatnosti to JKP je prihodovalo samo u 2014. godini 19 miliona dinara.

VOICE je pitanja o naplati premije osiguranja tom JKP uputio krajem januara, a kako odgovor nije stigao, slučaj je sada u nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja.

U zahtevu za informacije od javnog značaja, između ostalog, tražene su kopije ugovora sa svim pratećim dokumentima sa osiguravajćim kućama sa kojima Informatika ima zaključene poslove, zatim kako su te osiguravajuće kuće izabrane, o načinu raspodele sredstava, koliko je to preduzeće po tom osnovu prihodovalo u prethodnih nekoliko godina, kao i kakav je komentar direktora JKP na izveštaj Državne revizorske institucije (DRI).

Šta je otkrio DRI?

Na 128 strana DRI ukazuje na nepravilnosti u radu Informatike u Novom Sadu i daje preporuke rukovodstvu tog preduzeća. Iako je ta institucija kontrolisala rad preduzeća u 2013. godini, Informatika se o kritike oglušila. O tome svedoči i naplata „dobrovoljnog“ osiguranja preko sistema objedinjene naplate, koju ovo preduzeće i dalje vrši, a za šta, po navodima generalnog državnog revizora Radoslava Sretenovića, nema dozvolu.

DRI je ustanovio da Informatika ima zaključen ugovor sa nekoliko osiguravajućih kuća. Ugovori zaključeni sa Uniqua neživotno osiguranje a.d.o. iz Beograda, DDOR Novi Sad a.d.o. iz Novog Sada i Dunav osiguranje a.d.o. iz Beograda regulišu da će Informatika obavljati poslove automatske obrade podataka, evidencije zaduženja građana i naplate sredstava po osnovu izvršenih usluga osiguranja po različitim vrstama osiguranja, a za šta tom JKP pripada naknada, odnosno provizija, u visini od pet do 8,5 odsto od ukupno naplaćenih sredstava uvećanih za pripadajući porez na dodatu vrednost. Sa osiguravačem Delta generali osiguranje a.d.o. iz Beograda i SOGAZ a.d.o. iz Novog Sada Informatika je zaključila ugovore o osiguranju u ime i za račun drugog, bez ovlašćenja, pozivajući se na Zakon o obligacionim odnosima. Navedenim ugovorima strane su se saglasile da JKP pripada popust na premiju osiguranja za kolektivno osiguranje u iznosu od 8,5 odsto od naplaćene premije osiguranja.

Izvestaj 2013
Izveštaj preduzeća za 2013.

Državni revizor je istakao da se u svim ovim slučajevima novosadska Informatika javlja kao ugovarač osiguranja, dok su osiguranici korisnici objedinjene naplate.

„Preduzeće, prema članu 2. stav 5. Zakona o osiguranju, vrši tehničke poslove u vezi sa osiguranjem iz delatnosti osiguranja, za koje je prema zahtevima člana 3. pomenutog Zakona potrebna dozvola nadležnog organa – Narodne banke Srbije, a koju preduzeće ne poseduje“, naveo je Sretenović.

Državni revizor je dodao da, pored navedenog, Zakonom o komunalnim delatnostima, kao i Odlukom o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa, usluge osiguranja ne predstavljaju komunalno-stambenu, niti drugu uslugu u smislu navedenih propisa, a kako preduzeće, pored delatnosti za koju je osnovano, nema saglasnost osnivača za obavljanje poslova iz delatnosti osiguranja, ono postupa suprotno odredbama Zakona o javnim preduzećima.

NBS: Informatika nema dozvolu 

Kako je za VOICE potvrđeno u Narodnoj banci Srbije (NBS), novosadska Informatika nema dozvolu te institucije za bavljenje poslovima u delatnosti osiguranja.

Direktorka Odeljenja za zastupanje u NBS Tamara Kostić navela je da to preduzeće takvu dozvolu nije tražilo u poslednjih deset godina, za koliko je VOICE pitao.

„Ukazujemo na to da NBS, shodno propisima koji regulišu delatnost osiguranja, nema nadležnost da vrši nadzor nad poslovanjem lica koja nisu ovlašćeni subjekti u delatnosti osiguranja, što je slučaj sa JKP Informatika Novi Sad, te sledstveno tome nema ni zakonska ovlašćenja da preduzima bilo kakve mere nadzora prema ovom preduzeću“, objasnila je Tamara Kostić za VOICE.

GU Novi Sad: Izveštaj DRI će biti razmatran

U odgovoru novosadske Gradske uprave (GU) za komunalne poslove navodi se da, prema informaciji koju je Informatika dostavila toj instituciji, to JKP ne vrši tehničke poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja, za koje je potrebna dozvola nadležnog organa.

JKP Informatika prt scr urucen Zahtev
Zahtev VOICE-a i dalje bez dogovora

Kako se objašnjava, Informatika je zaključila više ugovora sa određenim osiguravajućim društvima i stekla status „ugovorača osiguranja“, odnosno ugovorne strane koja je kupila uslugu osiguranja u ime i za račun građana. „Shodno Zakonu o obligacionim odnosima u tom smislu se pojavljuje isključivo kao ugovorna strana u ugovoru o osiguranju“, navodi se u odgovoru GU za VOICE.

U njemu se ističe i da osiguravač osiguranja, odnosno osiguravajuća kuća, ne može vršiti prava iz osiguranja bez pristanka lica čiji je interes osiguran.

„S tim u vezi JKP Informatika ne vrši tehničke poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja, već ima pravni status ugovarača osiguranja, koji je dužan izvršavati obaveze plaćanja premije i ostale obaveze iz ugovora o osiguranju“, objašnjava se u odgovoru. Dodaje se da osiguravač ispostavlja fakturu JKP, kao svom dužniku, koju je ovo preduzeće u obavezi da plati, čime se dokazuje da između te dve strane postoji obligacioni poverilačko-dužnički odnos po osnovu zaključenog ugovora.

U GU su istakli i da osiguravajuća kuća nije u mogućnosti da utuži osiguranike, odnosno građane, za premiju osiguranja, već može samo da utuži Informatiku za slučaj da ne plati premiju po ispostavljenoj fakturi. Informatika je, kako se navodi, za ugovor sa Delta generali osiguranjem iz Novog Sada dobila odobrenje NBS.

Bez rasprave o inicijativi za smenu direktora

SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA
Skupština grada: Baš nas briga za revizora!

Odlukom odbornika stranaka koje čine većinu u Skupštini Novog Sada, nije prihvaćen predlog da ta institucija raspravlja o utvrđivanju odgovornosti direktora novosadskog JKP Informatika i kadra udruženja Treća Srbija Dejana Čelara i o obrazovanju radne grupe za sagledavanje činjeničnog i pravnog stanja u tom preduzeću, povodom poslednjeg izveštaja DRI o poslovanju tog preduzeća. Odbornici su odlučili da ne žele da raspravljaju ni o predlogu o Čelarovom razrešenju.

Na pitanje VOICE-a koliko je to preduzeće prihodovalo od naplate osiguranja, u Gradskoj upravi za komunalne poslove su naveli da su u tom JKP dobili informaciju da je u toku prošle godine po osnovu naplate premije osiguranja prihodovano 19 miliona dinara, u toku 2013. godine 18,4 miliona dinara, godinu dana pre toga 12,9 miliona dinara. U 2011. godini JKP Informatika je po tom osnovu prihodovala 12,6 miliona dinara, a u toku 2010. godine 13,6 miliona dinara.

U izveštaju o radu Informatike za 2013. godinu, koji je ujedno i poslednji koji je dostavljen novosadskoj skupštini, navodi se da je to preduzeće u toku te godine od građana ukupno za ovu namenu naplatilo 219 miliona dinara.

Upitani da prokomentarišu da li će Gradsko veće Novog Sada preduzeti neke mere nakon objavljenog izveštaja DRI, u nadležnom organu javne uprave su istakli da će taj izveštaj biti razmatran „u narednom periodu“, nakon čega će se doneti odluka o daljim aktivnostima.

Pokrajinski ombudman: Nezakonito sticanje prihoda 

Aniko Muskinja Hajnrih
Ombudsmanka: Naplata nije u skladu sa zakonom

Pokrajinska zaštitnica građana Aniko Muškinja Hajnrih rekla je da se toj instituciji, povodom uvrštavanja premije dobrovoljnog osiguranja na računima objedinjene naplate, obratilo na desetine građana.

„Istraga ombudsmana rezultirala je Mišljenjem da JKP Informatika Novi Sad nije ovlašćena da zaključuje ugovor o osiguranju u ime i za račun građana, niti da od njih naplaćuje premiju osiguranja. Mišljenje je, osim ovom javnom preduzeću, upućeno i Skupštini grada i Gradskom veću“, istakla je Muškinja Hajnrih i dodala da odgovor na svoj dopis nije dobila.

Ona je u izjavi za VOICE ocenila da je jasno da, budući da Informatika ne poseduje licencu da obavlja poslove osiguranja, zastupanja ili posredovanja u osiguranju, odnosno druge poslove iz ove delatnosti, kako je propisano Zakonom o osiguranju, način sticanja prihoda po osnovu vršenja naplate premije dobrovoljnog osiguranja nije u skladu sa zakonom.

Neobavezno osiguranje uračunato u završni iznos računa

Građani Novog Sada svoje „neobavezno“ osiguranje ne moraju da plate. Međutim, ono im je sračunato u krajnji iznos, a u pregledu stavki koje se plaćaju nije naznačeno da osiguranje nije obavezno.

DRI: Prijave protiv Čelara

Zbog neregularnosti koje su otkrivene u postupku revizije, Državna revizorska institucija (DRI) podnela je i prijave protiv direktora novosadske Informatike Dejana Čelara.

Kako se navodi u saopštenju, objavljenom na portalu te institucije, protiv njega je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, kao i prijava za privredni prestup.

Oni Novosađani koji ne žele da plate „Informatici“ za ovu namenu moraju da od krajnjeg iznosa koji im je ispostavljen odbiju tu stavku, koja iznosi 4,29 dinara po kvadratnom metru. JKP Informatika, međutim, nastaviće da uračunava tu obavezu i na narednim računima, uprkos tome što se ona ne plaća.

Tek na poleđini računa objedinjene naplate za komunalne usluge sitnim slovima navode se načini na koje ova usluga može da se otkaže, a isti uslovi pobrojani su i na portalu Sogaza. Među njima su poziv na besplatan broj, slanje SMS-a ili elektronske poruke, kao i dopisa centrali Delta Generali osiguranja.

Na istom mestu se nalaze i uslovi koje je Delta Generali dala Informatici po ugovaranju posla sa tom osiguravajućom kućom.

Maja Živanović (VOICE)