Skip to main content

Da li se urbanistički planovi u Novom Sadu donose po meri investitora?

29. apr 2019. Analitički članci
7 min čitanja

Autor

"Novinar od 2001. godine. Počeo je u novosadskoj TV produkciji "UrbaNS” koja je, u sklopu ANEM-a, funkcionisala i kao dopisništvo TV B92 iz Beograda. Nakon toga, radio je nekoliko godina u novosadskom "Građanskom listu", i pisao za portale "Autonomija.info", "Magazin Vojvodina" i međuregionalnu agenciju "AIM-ng". Od februara 2017. saradnik VOICE-a. Karikaturista portala "Autonomija.info" od maja 2016. godine. Dobitnik godišnje nagrade NDNV-a 2018. godine za analitičko novinarstvo."

U Novom Sadu su trenutno u izradi 103 urbanistička planska dokumenta, kako novіh planova tako i izmena postojećih. Iako zu izmene tih planova zakonska regulativa propisuje složen postupak, percepcija javnosti je da se oni prilagođavaju određenim interesnim grupama ili pojedincima, odnosno da su investitori ti koji određuju gde će se i šta zidati a ne struka. Zbog haotične situacije u urbanizmu proteklih godina, Novosađani su odlučili i da se samoorganizuju te su formirane građanske inicijative u više delova grada sa ciljem da spreče urbanističke zahvate za koje smatraju da negativno utiču na kavlitet života.

Iz novosadskog Javnog preduzeća “Urbanizm”, koji je izrađivača planova, za VOICE navode da uz njih i Gradsku upravu za urbanizam i građevinske poslove, u procesu odlučivanja o urnabinističkim planovima učestvuju i brojni drugi organi, organizacije, javna i javno-komunalna preduzeća, kao i zainteresovana pravna i fizička lica.

U veoma detaljnom odgovoru na pitanja VOICE-a o proceduri izmene planova i mogućnostima uključivanja građana u taj proces, iz tog preduzeća napominju da u izradi planskih dokumenata učestvuje čitav tim sastavljen od različitih struka.

– Arhitekte, građevinski, mašinski, saobraćajni, geodetski inženjeri, inženjeri zaštite životne sredine, pejzažni arhitekti, pravnici, ekonomіsti, sociolozi i drugi, dok izradom planskog dokumenta rukovodi odgovorni planer, odnosno odgovorni uranista u zavisnosti koja se vrsta planskog dokumenta izrađuje. Znači, sam dokument ne nastaje voljom jednog lica ili jedne institucije – ističu u „Urbanizmu“.

Kako navode, krovni zakon prilikom izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja je Zakon o planiranju i izgradnji, ali u izradi ovih dokumenata moraju da se primenjuju važeći propisi iz različitih oblasti. Planska dokumenta se izrađuju na osnovu planova višeg reda, uslova pribavljenih od organa, organizacija, javnih i javno-komunalnih preduzeća, važeće zakonske regulative i drugih podataka od značaja za izradu plana. U zavisnosti za koga se obavljaju poslovi urbanističkog i prostornog planiranja, različit je i osnov za pokretanje postupka izrade planskih dokumenata, dodaju u „Urbanizmu“.

Osnov za pokretanje procesa izrade planske dokumentacije je Godišnji program poslovanja JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, odnosno godišnji Program uređivanja građevinskog zemljišta za zadatke koje JP „Urbanizam“ radi za potrebe osnіvača – poručuju u „Urbanizmu“. Ukazuju da je navedeni godišnji Program zbir zadataka koje su predložile nadležne gradske službe, javna i javno komunalna preduzeća, mesne zajednice, građani…

Ćutanje u Inženjerskoj komori

VOICE je i Inženjerskoj komori Srbije prosledio nekoliko pitanja u vezi sa procedurama o izmeni urbanističkih planova. Interesovalo nas je da nam neko od stručnjaka za urbanizam pojasni te procedure i ukaže na to gde i kako građana mogu da se uključe u te procese.

PR Inženjerske komore Srbije mr Milana Milovićna naša četiri pitanja poslala je odgovor u jednoj rečenici: „Vezano za Vaš imejl u nastavku, obaveštavam Vas da je tumačenje Zakona o planiranju i izgradnji i podzakonskih akata u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture“.

Inače, Zakonom o planiranju i izgradnji je utvrđeno da se planski dokumenti izrađuju za vremenski period od najviše 25 godina. Zakonom nisu definisani i utvrđeni kriterijumi za izradu izmena i dopuna planskih dokumenata nego se iste rade spram potreba.

– U Gradu Novom Sadu trenutno je na snazi preko 200 planskih dokumenata (regulacioni planovi – planovi detaljne regulacije, planovi generalne regulacije; generalni plan, prostorni planovi). Oni su donošeni u različitom vremenskom periodu u prethodnim decenijama – kažu u „Urbanizmu“.

Arhitekta Aleksandar Popadić za VOICE potvrđuje da planovi jesu živa stvar i da se razvijaju sa gradom, da zakon dozvoljava njihove izmene, ali da je problem kada se promene planova zloupotrebljavaju.

Aleksandar Popadić

– Niko nas ne tera da kažemo investitoru ne može, tu je propisano P+3 i to je to, iako on hoće P+4. Drugo je pitanje zbog čega se sve inicijative privatnih investitora prihvataju i ostvaruju? To je pitanje za vlast. Zbog toga su česte promene u tim atraktivnim delovima gde je ekspanzija novogradnje, gde puno novih zgrada nastaje – kaže Popadić uz opasku da se
Nova Detelinara i Grbavica privode kraju, a da su na dnevnom redu Telep, Adice,Rotkvarija…

– To su sada atraktivne zone za investitore, gde se za određene parcele, gde je bila dozvoljena izgradnja do određene spratnosti, pojavi investitor i naruči plan kojim će sebi povećati spratnost za jedan, dva ili tri sprata, samim tim povećati sebiprofit, na istoj površini – ocenjuje Popadić.

U JP „Urbanizam“ potvrđuju da se planovi mogu menjati na zahtev građana ili pravnih lica, ali da to nije u njihovoj ingerenciji, odnosno da o promenama ne odlučuju samostalno.

– Osnov za pokretanje procesa izrade planske dokumentacije izvan osnovnog Programa jeІnicijativa zainteresovanog pravnog ili fizičkog lica koja se podnosi preko Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove. Ukoliko postoje opravdani razlozi da se sa urbanističkog i prostornog aspekta pristupііzradi izmena і dopuna Plana, odnosno izradi novog plana JP „Urbanizam“ pribavlja prethodnu saglasnost gradonačelnika Grada Novog Sada da se pristupi izradі іzmena i dopuna Plana, odnosno izradu novog plana – preciziraju iz JP „Urbanizam“.

Građani da budu uporni

Predsednik Društva arhitekata Novog Sada Slobodan Jović je na tribini „Novosađani čije su vaše javne površine?“ u organizaciji portala Istinomer pojasnio da je izmenom zakona učešće građana u izradi planske dokumentacije povećano, jer je ranije postojao samo javni uvid, a sada postoji i rani javni uvid, gde takođe mogu da se podnose primedbe i sugestije. Jović je poručio građanima da budu uporni, da se organizuju i traže sastanke sa onima koji obrađuju planove.

– Primedbe nisu nikakva spektakularna stvar. Nemaju neku posebnu formu, na A4 papiru se definiše ko je podnosilac primedbe, šta je primedba, na koji deo plana i podnosi se u Upravi za urbanizam – kaže on. Nakon ranog javnog uvida i javnog uvida, sledi javna sednica Komisije za planove, na kojoj se sučeljavaju primedbe građana i obrazloženja obrađivača plana zašto se određene primedbe prihvataju ili ne prihvataju, nakon čega Komisija donosi konačnu odluku o planu koji će se naći pred odbornicima gradske skupštine.

Slobodan Jović

– U Skupštini sede odbornici koje smo mi birali. To bi takođe trebalo da bude, pravno i formalno, još jedno važno mesto gde bi taj plan mogao da se obori. Jer, možete preko svog odbornika da tražite da se raspravlja o tom planu – rekao je Jović.

 

Primedbe i informacije iz prve ruke

Faze u izradi urbanističkih planova su: Odluka o izradi plana, rani javni uvid i Nacrt plana. Odluka o izradi podleže verifikaciji od strane Komisije za planove i donosi je Skupština Grada.

– Nakon donošenja Odluke o izradi plana od strane Skupštine Grada, obavlja se postupak ranog javnog uvida u materijal priređen za rani javni uvid. Gradska uprava za urbanizam i građevіnske poslove organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja – navode iz „Urbanizma“.

Preciziraju da u toku trajanja ranog javnog uvida sva zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo podnošenja primedbi, predloga i sugestija i te sugestije, primedbe i predlozi mogu uticati na planska rešenja.

– Rani javni uvid obavlja se izlaganjem materijala u prizemlju poslovne zgrade JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3, u prostorijama mesnih zajednica koje su u obuhvatu za koji se izrađuje planski dokument, na internet strani jedinice lokalne samouprave, na internet strani donosioca plana, kao i na internet strani JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, www.nsurbanizam.rs u delu rani javni uvid i traje 15 dana. Izradi nacrta se pristupa po okončanju ranog javnog uvida – navode dalje u „Urbanizmu“.

Nakon toga gradonačelnik Novog Sada utvrđuje Nacrt plana i izlaže ga na javni uvid (kao i kod ranog javnog uvida).

– U toku trajanja javnog uvida JP „Urbanizam“ je dužno da obezbedi prisustvo stručnog lica (rukovodioca izrade plana i saradnika) koji stoje na raspolaganju zainteresovanoj javnosti za dodatne informacije, pojašnjenja i obrazloženja. Nakon sprovedenog javnog uvida, JP „Urbanizam“sačinjava Izveštaj o sprovedenom javnom uvidu gde zauzima stav povodom svake primedbe, predloga i sugestije (da li primedbu prihvata, ne prihvata, delimično prihvata ili ista nije osnovana) – ukazuju iz „Urbanizma“ dodajući da je onda na redu javna (otvorena) sednica Komisije za planove Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj obrađivač plana iznosi stav povodom svake podnete primedbe, predloga i sugestije.

– Podnosilac primedbe može obrazložiti primedbe pred Komisijom i dati dodatna pojašnjenja. Javnoj sednici Komisije za planove mogu za prisustvuju sva zainteresovana pravna i fizička lica – dodaju iz „Urbanizma“.

Nakon te sednice, Komisija za planove na zatvorenoj sednici donosі zaključak po svakoj podnetoj primedbi i sačinjava Izveštaj o obavljenom javnom uvidu u Nacrt plana, koji se zatim šalje obrađіvaču plana da sačinі konačnu verziju Nacrta plana koja se dostavlja Skupštini Grada na donošenje.

Jedna od javnih sednica Komisije za planove

– Kako se radi o opštem aktu koji donosіSkupštіna Grada, moguće je podneti predlog za izmenu i dopunu predloga planskog dokumenta koji je stavljen na dnevni red, u formi amandmana u skladu sa poslovnikom Skupštine Grada Novog Sada („Služeni list Grada Novog Sada“, broj 64/16) – kažu u „Urbanizmu“.

Građani ogorčeni zbog načina zakazivanja javnih sednica

Veliko ogorčenje građana izaziva činjenica da se javne sednice Komisije za planove Skupštine Grada Novog Sada zakazuju u roku od dan ili dva, uvek u ranim jutarnjim časovima, zbog čega mnogi ne mogu da im prisustvuju.

U JP „Urbanizam“ kažu da zakazivanje termina sednice nije u njihovoj ingerenciji.

– Obaveštenje o održavanju javne sednice objavljuje se u dnevnim novinama Dnevnik, a celokupan postupak je u nadležnosti Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove – rečeno je za VOICE u JP „Urbanizam“. Dodaju i da Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove za potrebe Komisije za planove obavlja administrativno-tehničke i druge poslove.

Preko 100 planova trenutno u izradi

Inače, prema podacima tog javnog preduzeća, u Novom Sadu su trenutno u izradi 103 planska dokumenta, kao novіh planova ili kao izmena i dopuna (64 plana detaljne regulacije, 37 planova generalne regulacіje, generalni urbanistički plan i prostornі plan područja posebne namene).

– Što se tiče važeće prostorno-planske dokumentacije, JP „Urbanizam“ pruža usmene informacije u direktnom kontaktu sa korisnicima svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova. Korisnicі mogu dobiti informacije o planiranoj nameni parcela, odnosno lokacije  i o dozvoljenoj izgradnji prema važećem planskom dokumentu, informacije o dozvoljenim radovima na objektima, informacije o postupku legalizacije tj. ozakonjenja izgrađenih objekata, informacije o mogućnostima i uslovima parcelacije određenih parcela, informacije o važećoj zakonskoj regulativi u oblasti planiranja i urbanizma i srodnim delatnostima itd. Ukoliko su za pojedine parcele planovi u postupku izrade, biće upućeni dalje ka stručnim službama – kažu u „Urbanizmu“.

Dalibor Stupar (VOICE)