Skip to main content

Prijava protiv RTV-a zbog angažovanja ljudi na crno

04. maj 2017. Istraživanja
6 min čitanja

Sindikat „Nezavisnost“ Radio-televizije Vojvodine (RTV) podneo je prijavu Inspekciji rada protiv pokrajinskog javnog servisa zbog angažovanja više od stotinu radnika na crno, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Kako se navodi u prijavi u koju je VOICE imao uvid, povod je bilo obaveštenje poslodavca da će zaključno sa 30. aprilom 2017. godine, svim radnicima koji rade u RTV-u preko agencije, sporazumno prestati radni odnos u agenciji „Kadar plus“, a da će od 01.05.2017. godine svi ponovo biti prijavljeni u agenciji „Optimum MV-NS“.

U istom obaveštenju se navodi i „da će Ugovore o radu svi moći da potpišu tek od 5. maja 2017. godine, što odgovorna lica u RTV ne treba da sprečava da planiraju njihovo angažovanje u periodu od 1. do 5. maja 2017. godine“.

Prema oceni Sindikata „Nezavisnost“, na taj način RTV je nedvosmisleno najavio da će u peroidu od 1. maja pa do najmanje 5. maja jedan broj osoba biti angažovan na pokrajinskom javnom servisu bez prethodno zaključenog ugovora o radu, te da će na taj način biti povređen član 32. stav 1. Zakona o radu.

Taj član zakona propisuje da angažovani radnik ugovor o radu sa poslodavcem zaključuje pre stupanja na rad, u pisanom obliku. Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa gorepomenutim, Zakonom o radu je propisano da se smatra da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Šta kažu odredbe Zakona o radu

Član 32

Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku.

Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Član 268

Nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, opštih akata i ugovora o radu, kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vrši inspekcija rada.

Član 268a

U postupku inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

1) vrši uvid u opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju radi utvrđivanja relevantnih činjenica;

2) utvrđuje identitet lica i uzima izjave od poslodavca, odgovornih lica, zaposlenih i drugih lica koja se zateknu na radu kod poslodavca;

3) vrši kontrolu da li je izvršena prijava na obavezno socijalno osiguranje, na osnovu podataka iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

4) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje i drugo;

5) nalaže preduzimanje preventivnih i drugih mera za koje je ovlašćen u skladu sa zakonom radi sprečavanja povreda zakona.

Član 269

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor rada je ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, podzakonskog akta, opšteg akta i ugovora o radu.

Inspektor rada je ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da sa zaposlenim koji je zasnovao radni odnos u smislu člana 32. stav 2. ovog zakona, zaključi ugovor o radu u pisanom obliku.

Poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđene povrede, obavesti inspekciju rada o izvršenju rešenja.

To praktično znači da bi RTV, ukoliko bi inspekcija potvrdila sumnje Sindikata „Nezavisnost“, sve ljude koji su od 1. maja radili bez ugovora bila u obavezi da zaposli na neodređeno vreme.

Sindikat „Nezavisnost“ predložio je inspekciji rada da, u skladu sa članovima 268 i 268a Zakona o radu izvrši inspekcijski nadzor RTV-a u sedištu poslovne jedinice „Program“ i da, ukoliko utvrdi povredu zakona, naloži poslodavcu da sa svim zaposlenima zaključi ugovor o radu u pisanom obliku.

U prijavi se navodi i da RTV tokom dužeg vremenskog perioda ima praksu da, protivno odredbama člana 32. Zakona o radu, zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima, danima, a ponekad i nedeljama nakon što zaposleni stupi na rad.

Takav slučaj bio je i aprila 2017. godine, kada je određeni broj ljudi zaključio ugovor sa agencijom „Kadar plus“ tek u drugoj polovini meseca. U tom periodu pomenuti radnici bili su lišeni svih prava koja proističu iz Zakona o radu.

Agonija više od stotinu radnika RTV-a traje pola godine

prvi maj, protest, sindikat, rtv, foto Autonomija (Maja Ledjenac)Više od stotinu radnika RTV-a, koji su do oktobra 2016. godine imali ugovore o radu na određeno vreme, preko šest meseci se nalazi u milosti i nemilosti privatnih agencija za zapošljavanje preko kojih su angažovani na pokrajinskom javnom servisu.

Sve je počelo oktobra 2016. kada je RTV na javnom tenderu izabrao agenciju „Optimum MV-NS“, koja se pretežno bavi čišćenjem zgrada. Posao vredan 16,3 miliona dinara zadovoljio je potrebe RTV-a za angažovanjem oko 110 ljudi na period od tri meseca.

Očiglednom greškom rukovodstva RTV-a, novi tender nije raspisan na vreme, pa je svih 110 radnika koji su bili angažovani preko ove agencije u februaru moralo da prihvati autorske ili ugovore o privremeno-povremenim poslovima. Odgovornost za ovo do sada nije snosio niko.

Nakon novog tendera koji je raspisan krajem januara, RTV je prvo opet potpisao ugovor sa agencijom Optimum. Ovoga puta predviđen je angažman za oko 200 radnika na period od godinu dana, uz procenjenu vrednost posla od 100 miliona dinara. Uz agenciju Optimum, i ovoga puta je u konzorcijumu bila beogradska agencija Sequester Employment, javnosti poznata po kontroverznom angažovanju radnika na očitavanju brojila za električnu energiju u Elektroprivredi Srbije.

Na novom tenederu su učestvovala tri ponuđača, a Optimum je izabran zbog primene kriterijuma niže cene. Drugoplasirani konzorcijum firme Kadar plus iz Beograda i Studentske zadruge Student iz Novog Sada ponudio je za oko milion dinara veću ponudu od najbolje rangirane, dok je treći učesnik tendera – Studentska zadruga Mašinac iz Novog Sada – odbijen jer je ponuda bila neodgovarajuća zbog nepotpune dokumentacije.

Kadar plus se u zakonskom roku žalio Republičkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki, a žalba je potom i usvojena. RTV se nakon toga odlučio da od aprila angažuje ljude preko agencije Kadar plus, bez obzira što se komisiji žalila i agencija Optimum i što je taj postupak bio u toku.

U obrazloženju RTV-a navedeno je da bi svako dalje odlaganje „prouzrokovalo velike poteškoće u poslovanju u proizvodnji i emitovanju redovnog programa, pošto se zaključivanjem ugovora sa agencijom obezbeđuje oko 190 izvršilaca“. Uz napomenu da bi daljim odlaganjem sklapanja ugovora „mogla ozbiljnije biti ugrožena delatnost javnog medijskog servisa i načela potpunog i blagovremenog informisanja“, RTV je kao direktan povod za potpisivanje ugovora naveo „adekvatno praćenje predsedničkih izbora“.

Međutim, ugovor sa „Kadar plusom“ tek što je potpisan ubrzo je i raskinut. Republička komisija uvažila je prigovor agencije „Optimum“, što je dovelo do novog obrta i potpisivanja ugovora između RTV-a i Optimuma 24. aprila.

Nekoliko dana kasnije usledio je dopis svim rukovodiocima organizacionih celina da obaveste radnike angažovane preko agencije da sa njom raskinu ugovor do 30. aprila. U tom dopisu striktno se navodi da radnici mogu da potpišu ugovor sa agencijom „Optimum“ od 5. maja, ali da u međuvremeno mogu da nastave da rade svoje svakodnevne poslove na RTV-u, iako su bez bilo kakvog ugovora. Upravo iz tog razloga Sindikat „Nezavisnost“ se obratio Inspekciji rada od koje zahteva da ispita ceo slučaj.

Sindikat: Ako su vam neophodni, onda ih i zaposlite kao ljude

Protest Novi Sad Darko Sper sesti dan foto Maja Ledjenaac
Darko Šper: Inspekcija da ispita zapošljavanje radnika preko agencija

Generalni poverenik Sindikata „Nezavisnost“ JMU RTV Darko Šper rekao je za VOICE da su više puta skretali pažnju rukovodstvu da radnike nije ni trebalo angažovati preko agencija već sa njima sklopiti ugovore na neodređeno vreme. „Neki od njih na RTV-u su više od deset godina i neophodni su za normalno odvijanje procesa rada u mnogim programskim celinama. Ako već poslodavac tvrdi da bi bez njih mogla ozbiljnije biti ugrožena delatnost javnog medijskog servisa, onda ne vidimo razlog da ti ljudi ne dobiju ugovore koje odavno zaslužuju“, naveo je Šper.

Generalni direktor RTV Miodrag Koprivica prvi i jedini put o ovoj temi govorio je sredinom marta. Na to kao da su ga „naterali“ predstavnici Sindikata Nezavisnost RTV-a, koji uporno ponavljaju da se Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru ne odnosi na RTV i RTS.

Iako tvrdi da javni servisi nisu izuzeti iz obaveze da traže dozvolu za zapošljavanje od komisije Vlade Srbije, Koprivica je priznao da njihovo angažovanje preko posrednika više košta RTV nego da su zaposleni na neodređeno vreme. Takođe je ocenio da je trenutna situacija „neprijatna i za preko stotinu radnika i za sve u kući“. Koprivica je rekao i da medijski javni servis Vojvodine „već godinu dana svakog meseca podnosi Komisiji zahtev za zapošljavanje novinara i medijskih radnika, ali svaki put biva odbijen“.

U Sindikatu „Nezavisnost“ više ne žele da polemišu zašto vladina komisija odbija zahteve poslovodstva RTV-a, a u isto vreme odobrava Radio-televiziji Srbije da zaposli oko 370 honoraraca. „O tome smo sve već rekli. Nas sada zanima katastrofalan odnos menadžmenta prema više od stotinu naših kolega. Poslednjih sedam meseci bili su angažovani na četiri različita načina. Skoro svaki mesec im je donosio nešto novo, nepojmljivo u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri. Za razliku od menadžmenta, nama je izuzetno stalo do njih, jer oni ovakav odnos ne zaslužuju“, poručio je Šper.

Ekipa VOICE 

voice_logo