Skip to main content

Menadžment RTV-a poigrava se sa sudbinom oko 200 radnika

29. jan 2017. Aktuelno
3 min čitanja

Više od stotinu nekadašnjih radnika Radio-televizije Vojvodina, koji su poslednja tri meseca angažovani na istim poslovima u Javnoj medijskoj ustanovi Vojvodine preko agencije Optimum MV-NS, moraće u februaru da pređe na autorske i ugovore o privremeno-povremenim poslovima jer menadžment nije na vreme raspisao novi tender.

Naime, javna nabavka velike vrednosti sa izmenjenom konkursnom dokumentacijom raspisana je tek 23. januara, što znači da će najbolje rangirana agencija za angažovanje lica sa listom zanimanja neophodnih za redovan rad RTV u najpovoljnijem slučaju biti odabrana sredinom februara. Pošto ugovor angažovanim radnicima preko agencije ističe poslednjeg dana januara, direkcija RTV-a opredelila se za prelazno rešenje.

Na ovaj način će više od 100 radnika Javne medijske ustanove Vojvodine koji su do samo pre nekoliko meseci imali sva zagarantovana prava koja proističu iz Zakona o radu, do marta meseca biti honorarni radnici ili povremeno angažovani na poslovima koji se od njih traže.

Svi oni dobili su od pravne službe obrazac izjave uz koji treba da dostave kopiju lične karte i kartice tekućeg računa, pošto se vode kao nova lica koja su na RTV-u na autorskom ugovoru. Pravna služba potom za njih treba da uradi prijavu Fondu PIO.

Prava radnika na privremeno-povremenim poslovima

Zakon o radu propisuje da su privremeni i povremeni poslovi vremenski ograničeni na trajanje ne duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. U rad od 120 dana računaju se samo radni dani, bez obzira na to koliko je trajalo radno vreme (tri, šest ili 12 sati).

U 120 radnih dana ne računaju se radni dani u kojima lice koje obavlja privremene i povremene poslove nije radilo zbog bolesti ili druge vrste odsustvovanja sa rada.

Pored ugovorene naknade, poslodavac može sa licem koje obavlja privremene i povremene poslove da ugovori i naknadu određenih troškova kao što su naknada za ishranu u toku rada, naknada troškova prevoza na rad i sa rada, troškovi službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, ukoliko je takva mogućnost predviđena opštim aktom poslodavca, odnosno naručioca posla.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da su lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove, ako nisu osigurani po drugom osnovu, obavezno osigurani na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao osiguranici zaposleni.

Predsednik grane sindikata „Nezavisnost“ za kulturu, umetnost i medije Dragan Milanović Pilac izjavio je ranije da su prema zakonu javni medijski servisi izuzeti od zabrane zapošljavanja, te da nije jasno zašto se opredeljuju za skuplje angažovanje radnika preko agencija.

Milanović je kazao da se ova odredba nalazi u prvom članu Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru (zabrani zapošljavanja), ali da menadžment i RTS-a i RTV-a zanemaruje tu činjenicu, jer su u pitanju “politička rukovodstva”.

“To je kobno i javnim servisima stvara probleme u funkcionisanju, a angažovanje preko agencije je pritom skuplje za firmu, koja se u ovom slučaju finansira iz budžeta. Mi ćemo insistirati da se taj zakon poštuje”, upozorio je Milanović.

Za razliku od prethodnog ugovora (novembar-januar), kada je putem agencije bilo angažovano 111 radnika, RTV će ovoga puta angažovati čak njih 192. Najverovatniji razlog je taj što je u međuvremenu istekao ugovor o zaposlenju na određeno vreme za još 81 zaposlenog.

Na ovaj način RTV je napustilo bezmalo 200 ljudi, od kojih je većina izuzetno važna za nesmetan proces rada. Primera radi, Web redakcija RTV-a u novonastaloj situaciji imaće više od polovine angažovanih novinara putem agencije.

Planirano je da RTV od marta preko agencije angažuje čak 31 novinara, četiri snimatelja i kamermana, čak sedam montažera, četiri producenta, pet rasvetljivača, četiri ton majstora, četiri realizatora programa. Osim toga, putem agencije biće angažovano i 10 urednika rubrika i 19 urednika specijalnih projekata (direktnih prenosa) i dva urednika centralnih informativnih emisija!?

Ukupna vrednost ovog, kao i prethodnog ugovora, iznosi najviše 18,75 miliona dinara (bez PDV-a) i predviđeno je da traje najmanje 60 dana. Utroškom sredstava RTV-a odobrenih za nabavku usluge koja je predmet ovog ugovora, ovaj ugovor prestaje da važi.

Ponuda će se smatrati blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 13. februara. Tog dana u podne biće održano i javno otvaranje ponuda u Direkciji RTV-a. Nakon otvaranja ponuda počinje da teče rok od osam dana za podnošenje prigovora, a ugovor sa naboljim ponuđačem mogao bi u najboljem slučaju biti sklopljen tek 21. februara.

(VOICE)

voice_logo