Skip to main content

Slučaj EPS: Ko ponudi više taj dobija posao?

07. feb 2016. Ekonomija
8 min čitanja

Autor

Darko Šper, urednik u Centralnom desku Radio televizije Vojvodina (pre toga dve godine urednik Web portala RTV). U Novinskoj agenciji Beta radio je od 2001. do 2013. godine. Kao novinar radi od 1995. godine u Radiju Zrenjanin. Radio je kao novinar-dopisnik u Dnevnom listu "Blic" (1997); Dnevnom listu „Glas Javnosti“ (1997-1999); Radiju B92 (1997-1999); Građanskom listu (2001- 2005); Radiju „Kojot“ (2001 - 2005); ANEMu (2001 - 2005); i Super televiziji (2006 - 2009). Povremeno, od sredine 2005. godine, sarađivao je sa Balkanskom istraživačkom mrežom novinara (Balkan Investigative Reporting Network - www.balkaninsight.com) izveštavajući iz Vojvodine. Tokom 2008. godine učestvovao je sa još nekoliko kolega iz Srbije u zajedničkom projektu NUNS-ovog Centra za istraživačko novinarstvo i u tom periodu objavio tekst o korupciji u pravosuđu Srbije. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo u okviru projekta Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) "Mediji i lokalne samouprave". Kao novinar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra jedan od dobitnika Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji za 2015. godinu.

Elektroprivreda Srbije (EPS) dodelila je u postupku javne nabavke za opremu za Termoelektranu „Nikola Tesla B“ (TENT) ugovor grupi ponuđača koju predstavlja poljska kompanija RAFAKO, uz minimalno učešće domaćih kompanija, koja je dostavila za 2,3 miliona evra veću ponudu od konzorcijuma koji čine isključivo domaće kompanije. Nijedan od ponuđača, međutim, nije bio raspoložen da odgovara na naša pitanja. 

EPS je ovu odluku doneo 16. decembra 2015. godine, nakon čega je usledio zahtev za zaštitu prava od strane domaćeg konzorcijuma. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je 15. januara delimično uvažila prigovor domaćeg konzorcijuma i vratila EPS-u postupak na ponovno odlučivanje.

EPS je prvobitnom odlukom za ugovor “Isparivač, dodatni EKO, duvači gara, sa opremom i delovima kotla pod pritiskom (projektovanje, izrada i isporuka opreme i delova, nadzor, merenje, ispitivanja i garancijska ispitivanja)“ diskvalifikovao dosta jeftiniju ponudu grupe domaćih kompanija.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 1.755.000.000 dinara. Za razliku od ponude RAFAKA od 1.710.296.268 dinara, domaći konzorcijum ponudio je cenu od 1.433.034.983 dinara.

Iako su domaće kompanije, shodno Zakonu o javnim nabavkama, prvo EPS-u uputile zahtev za zaštitu prava kako bi se otklonile eventualne greške učinjene pri oceni ponuda, EPS je u potpunosti ostao pri prvobitnoj odluci i shodno tome prosledio je zahtev Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Odluku komisije EPS je primio 26. januara 2016. godine, a donetim rešenjem naručiocu posla je naloženo da ponovi fazu stručne ocene pristiglih ponuda i to u roku od 25 dana od dana prijema tog rešenja.

„Naručilac, u ovom momentu, nije u mogućnosti da se izjasni o prihvatljivosti pristiglih ponuda zato što je tek započeta ponovljena faza stručne ocene ponuda. Nakon što naručilac ponovo ispita da li su pristigle ponude prihvatljive, doneće novu odluku u kojoj će detaljno dokumentovati i obrazložiti sve faze ponovljene stručne ocene, i sve ponuđače koji su učestvovali u postupku obavestiti na zakonom propisan način“, navodi se u odgovoru koji je dobio VOICE iz kabineta generalnog direktora EPS .

Kriterijum za odabir ponuđača bila je najniža cena. Pošto je ponuda domaćih kompanija proglašena neprihvatljivom ona nije ni rangirana, pa je ugovor dodeljen stranoj kompaniji koja je jedina ostala u igri.

Ponudu domaćeg konzorcijuma EPS je odbio jer navodno nisu dostavili validnu dokumentaciju da su u prethodnih pet godina isporučivali ovakvu opremu u vrednosti većoj od milijardu dinara. Takođe, ponuda je odbijena i zbog spora oko inženjera za nadzor, jer navodno nije dovoljno stručan.

U domaćem konzorcijumu tvrde da inženjer ima 25 godina iskustva na projektima slične ili daleko veće složenosti. Takođe navode da je nedvosmisleno da su domaće kompanije, koje čine konzorcijum, ranijih godina realizovale niz projekata produženja radnog veka proizvodnih termoenergetskih i hidro kapaciteta EPS-a i da poseduju potrebnu referencu na projektu realizovanom u Elektroprivredi Srbije i da su kao takve kompetentne za izvršenje predmetnog posla. U tom smislu domaći konzorcijum je u zahtevu za zaštitu prava predložio da Komisija za zaštitu prava ponuđača organizuje javnu raspravu, kako bi na transparentan i javnosti pristupačan način izneo sve dokaze kojima raspolaže.

Građanski nadzornik: Bolje bi bilo da je prihvaćena jeftinija ponuda

U Poslovnom udruženju ponuđača Srbije u postupcima javnih nabavki iz Kragujevca, koje je u konretnom postupku bila građanski nadzornik, mišljenja su da je bilo povoljnije za ekonomičnost postupka da je ugovor dodeljen ponuđačem sa nižom cenom.

„Svakako da smo mišljenja da bi bilo povoljnije za ekonomičnost postupka, a i za budžet da se ugovor potpiše sa ponuđačem koji ponudi nižu cenu, ali je naravno prvo nephodno da je on podneo prihvatljivu ponudu i da je ispunio sve uslove koje je naručilac zahtevao konkursnom dokumentacijom“, navodi se u odgovoru ovog udruženja upućenog VOICE-u.

Šta piše u APR-u o izabranom ponuđaču

APRNosilac konzorcijuma je RAFAKO iz Poljske, a članica konzorcijuma je i češka firma Termochem preko svog predstavništva u Beogradu. U konzorcijumu su još dva preduzeća iz Srbije, a jedno od njih je i Rafako Engineering Solution d.o.o. koja nema ni internetski portal.

U Agenciji za privredne registre za ovu firmu se navodi da se bavi inženjerskom delatnošću i tehničkim savetovanjem. Većinski vlasnik je poljski RAFAKO sa 77 odsto udela, sa osnivačkim od oko tri miliona dinara. Firma je aktivna od 2007. godine i vodi se kao mikro preduzeće. Osim nepostojanja internetskog sajta, Rafako Engineering Solution nema ni upisan broj tekućeg računa, RFZO broj i PIO broj. Prema podacima iz 2014. godine, u firmi je bilo zapsleno 10 ljudi.

Grupu domaćih kompanija predstavljaju preduzeće Via Ocel iz Beograda, Energoprojekt oprema, Feromont inženjering, Pro-ing, Balkan Energy Team, Vinča i Mont R.

Ponuđači Srbije obavljali su građanski nadzor i u postupku javne nabavke – usluge osiguranja, imovine i zaposlenih za potrebe EPS-a i privrednih društava koje je ono osnovalo za dve godine. Naručilac je odlučio da ne postupi po primedbama građanskog nadzornika, što je za posledicu imalo podnošenje samo jedne ponude (zajedničke ponude četiri osiguravajuća društva). Otvaranje ponuda sprovedeno je 29.05.2015. godine ali predmetni postupak javne nabavke još uvek nije okončan (ugovor nije zaključen) iz razloga što je i ovaj postupak pred komisijom za zaštitu konkurencije.

Ovo udruženje takođe obavlja nadzor i u postupku javne nabavke usluga vanlinijskog prevoza zaposlenih u EPS-u, gde su odlučili da pokrenu postupak zaštite prava jer je EPS postavio uslove koji nisu primereni predmetu javne nabavke.

U EPS-u navode da broj zahteva za zaštitu prava u odnosu na ukupan broj postupaka javnih nabavki koje JP EPS sprovodi ne ukazuje na učestalost.

„Aktivnu legitimaciju za podnošenje zahteva za zaštitu prava Zakon o javnim nabavkama daje veoma širokom krugu zainteresovanih lica od kojih mnogi pokušavaju da svoju nekompetentnost i nekonkurentnost, posebno u nabavkama velike vrednosti, kompenzuju zloupotrebom procesnih ovlašćenja odnosno proceduralnim diverzijama“, piše u odgovoru iz EPS-a.

Zašto je ponuda domaćeg konzorcijuma neprihvatljiva za EPS

Portal javnih nabavkiEPS je eliminisao domaći konzorcijum iz daljeg postupka javne nabavke jer su u ovoj kompaniji smatrali da konzorcijum domaćih ponuđača nije dostavio validnu dokumentaciju kojom se potvrđuje da su članovi njihovog konzorcijuma u prethodnih pet godina isporučivali EPS-u opremu i delove pod pritiskom za kotlove termoelektrana snage 300 megavata u vrednosti većoj od milijardu dinara.

Domaća grupa ponudjača smatra da je nesporno da su 2010. godine u Termoelektrani Kostolac realizovali jedan takav posao čija je vrednost oko 3,5 milijardi dinara. Međutim, u EPS-u smatraju da im je iz Kostolca stigao odgovor iz kojeg proizlazi da to nije tačno jer je pojedinačni ugovor koji je realizovan sa Energoprojekt Opremom manji od milijardu dinara zbog čega je ponuda domaće grupe ponuđača odbijena kao neprihvatljiva.

U svom prigovoru domaći konzorcijum navodi da je EPS, kao pravni sledbenik TE Kostolac, morao dodatno da ispita sve pojedinosti iz ugovora, ali je odlučio da u potpunosti odbije ponudu.

Republička komisija je u ovom delu obavezala EPS da ipak dodatno ispita sve pojedinosti iz ugovora sa TE Kostolac jer je konačna odluku, pored ostalog, doneta na osnovu prepiske elektronskom poštom sa termoelektranom. U tom e-mailu EPS-u je dostavljen tabelarni prikaz spornog ugovora, ali bez pečata i potpisa osobe koja predstavlja TE Kostolac. VOICE saznaje da je prethodno EPS uputio pitanje e-mailom pa je nakon toga odgovor koji je poslat na isti način kao i pitanje proglašen nevažećim.

EPS je domaćem konzorcijumu osporio ponudu i zbog elektroinženjera za nadzor, jer navodno nije dovoljno stručan i nema deset godina iskustva u vođenju nadzora montažno-demontažnih radova u termoenergetskim postrojenjima.

Domaći ponuđači smatraju da se iz biografije inženjera jasno može utvrditi da on poseduje sve potrebne reference za obavlajnje ovakvih poslova i da ima 25 godina iskustva. Domaći konzorcijum je u svom zahtevu za zaštitu prava skrenuo pažnju i na činjenicu da im niko iz EPS-a u prvobitnoj oceni ponuda nije tražio dodatna objašnjenja po pitanju stručnosti inženjera.

S tim u vezi Republička komisija je zaključila da je nejasan kriterijum po kojem je EPS samo na osnovu biografije inženjera zaključio da on ne ispunjava uslove obavljanja stručnog nadzora. Komisija je zato obavezala EPS da se obrati lideru domaćih ponuđača kako bi se preciznije utvrdila stručnost i radno iskustvo spornog inženjera.

U udruženju Ponuđača Srbije tvrde da je nesporno da navedeni inženjer ima dovoljno radnog iskustva. „Sada je neophodno da Republička komisija utvrdi da li inženjer ima 10 godina radnog iskustva u vođenju nadzora na montažno-demontažnim radovima u termoenergetskim postrojenjima, kako je naručilac zahtevao konkursnom dokumentacijom“, navode u ovom udruženju.

Da li je izabrani ponuđač ispunio sve uslove javne nabavke? 

Republička komisija bavila se i pitanjem ispunjenosti svih uslova ove javne nabavke od strane odabranog ponuđača. Sporna su najmanje dva pitanja – da li je strani konzorcijum pokušao da izmeni uslove tehničke specifikacijezahtevane konkursne dokumentacije ove javne nabavke tokom samog postupka, odnosno da li je dostavio validnu dokumentaciju kojom se potvrđuje da se RAFAKO i njegovi zakonski zastupnici nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela iz oblasti privrede, životne sredine, primanja ili davanja mita ili prevare.

Prvo pitanje odnosi se na deo ponude RAFAKA u kome piše da strani konzorcijum u svojoj ponudi ne predviđa radove na isporuci dodatnog materijala za ojačanje noseće konstrukcije, što je po mišljenju domaćeg konzorcijuma suprotno zahtevima iz konkursne dokumentacije. Ne ulazeći u sporni deo tehničkog opisa ponude RAFAKA, Republička komisija je obavezala EPS da u novoj stručnoj oceni detaljno ispita da li izabrani ponuđač ispunjava sve tehničke zahteve.

Vanlinijski prevoz zaposlenih u EPS po meri jednog ponuđača?

eps logoI postupak javne nabavke usluga vanlinijskog prevoza zaposlenih u EPS-u, čija procenjena vrednost iznosi 1.213.400.000 dinara, nalazi se pred Republičkom komisijom. Na to se odlučio građanski nadzornik u ovom postupku – Poslovno udruženje ponuđača Srbije „jer je EPS postavio uslove koji nisu primereni predmetu javne nabavke“.

Udruženje je od komisije zatražilo ponavljanje postupka javne nabavke zbog postojanja sumnje da je EPS konkursnom dokumentacijom ograničio konkurenciju i diskriminisao ponuđače. U udruženju smatraju da bi na ovaj način postojala mogućnost da stigne samo jedna ponuda.

Kako je navedeno, Poslovno udruženje ponuđača Srbije učestvovalo je na još nekoliko javnih nabavki EPS-a u službi građanskog nadzornika i susrelo se sa istim problemima, odnosno diskriminatorskim uslovima prema potencijalnim ponuđačima. Kako bi se predupredili problemi, poput onih u postupku javne nabavke – usluge osiguranja, imovine i zaposlenih, građanski nadzornik je zatražio ponavljanje postupka javne nabavke, tako što će konkursna dokumentacija biti takva da omogući punu konkurenciju bez ograničenja.

U pogledu dokazivanja eventualne osuđivanosti odgovornih osoba u kompaniji RAFAKO i upisivanja u sudski i kriminalni registar Poljske, na šta je ukazano u zahtevu za zaštitu prava u pomenutoj javnoj nabavci, zastupnici RAFAKA su u ponudi dostavili pisane izjave overene pred notarom. Ceo menadžment RAFAKA iskoristio je ovu mogućnost i listom su naveli da nisu osuđivani za neko od gorepomenutih krivičnih dela.

I pored toga, Republička komisija je obavezala EPS da dodatno ispita ove navode, smatrajući da pisane izjave menadžmenta RAFAKA nisu dovoljan dokaz imajući u vidu činjenicu da u Poljskoj postoji pomenuti registar Ministarstva pravde. Stoga je EPS upućen na Ambasadu Poljske u Beogradu koja bi za potrebe ove javne nabavke trebalo da dodatno proveri da li se u Poljskoj izdaju tražene potvrde koje dokazuju nepostojanje osuđivanosti pravnog lica i zastupnika.

Javnost će novu odluku saznati putem portala

Uz podsećanje da je u postupku javne nabavke za “Isparivač, dodatni EKO, duvači gara, sa opremom i delovima kotla pod pritiskom (projektovanje, izrada i isporuka opreme i delova, nadzor, merenje, ispitivanja i garancijska ispitivanja)“ u toku ponovni pregled i stručna ocena ponuda, u EPS-u navode da će oni kao naručioci postupiti u skladu sa donetim rešenjem.

„Naručilac, u ovom momentu, nije u mogućnosti da se izjasni o prihvatljivosti pristiglih ponuda zato što je tek započeta ponovljena faza stručne ocene ponuda. Nakon što naručilac ponovo ispita da li su pristigle ponude prihvatljive, doneće novu odluku u kojoj će detaljno dokumentovati i obrazložiti sve faze ponovljene stručne ocene, i sve ponuđače koji su učestvovali u postupku obavestiti na zakonom propisan način“, navodi se u odgovoru kabineta generalnog direktora EPS-a.

Nijedan od dva ponuđača u postupku javne nabavke nije želeo da govori za VOICE. Predstavnik stranog konzorcijuma nije našao vremena za dodatna objašnjenja osporenih delova javne nabavke, dok su predstavnici domaćeg konzorcijuma rekli da se sve što su imali da kažu naveli u zahtevu za zaštitu prava ponuđača.

Činjenica je da je ponuda domaćih kompanija, u kojima trenutno radi oko 1.500 ljudi, dosta povoljnija i da bi angažovanjem domaće radne snage država mogla imati dodatnu korist. Pored velike razlike u ceni, ukoliko ponuda stranog konzorcijuma bude prihvaćena, novac od poreza i doprinosa ne bi slivao u budžet Srbije.

S obzirom na to da su reference kompanija koje čine domaći konzorcijum nesporne i da su kompetentne za posao koji je predmet javne nabavke, ostaje otvoreno pitanje zašto je na ovakav način pokušana njihova eliminacija.

Umesto preciznijeg odgovora na ovo i slična pitanja, u EPS-u su naveli da će „u skladu sa zakonskim odredbama odluka biti objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca“.

Darko Šper (VOICE) 

voice_logo